Zing MP3

Zing MP3VNG ONLINE Version 3.7.2

Cài đặt Mở
Lục dã tiên tung

Lục dã tiên tung

Chen Yue

  • 45331
  • 0

Lời bài hát

lá sol lá rề fa sol
lá fa fa sol fa' sol fa sol'-fa rề
đố la sol fa sol la đố sol fa sol la đố sol

lá sol lá rề fa sol
lá fa fa sol fa' sol fa sol'-fa rề
đố la sol fa sol la đố sol fa sol là đô rế

rê đồ rê,rê đồ rê,rê đồ rê đô là rê
đồ rê fa,fa rề fa,sol lá rề
đố la sol fà sol fà sol la đố sol,fà sol
sòl là đô là đô rề fa sól rề đồ rê.

Xem thêm
Loading...
Quay lại Xóa lịch sử tìm kiếm